บริษัท ดีเอ็นเอ เทสติ้ง แล็บบอราทอรี่ จำกัด

บริษัทเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดดำเนินธุรกิจด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา เพื่อรองรับความต้องการที่มีค่อนข้างมากในปัจจุบัน แต่ไม่สามารถหาสถานที่ให้บริการได้ซึ่งมีแต่หน่วยงานของรัฐเท่านั้น ปัจจุบันหน่วยงานเหล่านี้มีงานล้นมืออยู่แล้วทำให้ไม่สามารถสนองความต้องการของประชาชนทั่วไปได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อนและใช้เวลานานมาก รวมถึงบุคลากรทางด้านนี้ที่ยังขาดแคลนอยู่อีกมาก กระบวนการดำเนินงานทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญของบริษัท รวมถึงยังมีเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับผลการตรวจที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุด

เรามีบริการเก็บตัวอย่าง DNA เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ

ทราบผลภายใน 3 วันทำการ
เก็บรักษาความลับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

บริการของเรา

ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็นบิดา

ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็นบิดา

ทดสอบโดยการเปรียบเทียบแบบแผนสารพันธุกรรมของเด็กกับผู้ที่ถูกกล่าวว่าเป็นพ่อ

ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็นมารดา

ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็นมารดา

ทดสอบโดยการเปรียบเทียบแบบแผนสารพันธุกรรมของเด็กกับผู้ที่ถูกกล่าวว่าเป็นแม่

ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็นพี่น้อง

ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็นพี่น้อง

เป็นการทดสอบเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ตั้งแต่ 2 บุคคลขึ้นไป

ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็นฝาแฝด

เป็นการพิสูจน์ว่าฝาแฝดเกิดมาจากไข่ใบเดียวกันหรือต่างไข่.

บริการตรวจพิสูจน์ทารกในครรภ์

บริการตรวจพิสูจน์ทารกในครรภ์

ยืนยันความเป็นบิดาได้ตั้งแต่เด็กยังไม่คลอด ระหว่างทารกในครรภ์กับผู้ที่ถูกกล่าวว่าเป็นพ่อและแม่

ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย

ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย

เพื่อพิสูจน์ว่า ปู่ ย่า ตา ยายและหลาน จะมีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดหรือไม่

ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็นลุง ป้า น้า อา

ตรวจดีเอ็นเอ พิสูจน์ความเป็นลุง ป้า น้า อา

ทดสอบเพื่อพิสูจน์ว่าลุง ป้า น้า อาและหลานมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันหรือไม่

 โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์:
02 140 0364084 710 1959098 556 9644

การรับรอง

ISO/IEC 17025:2005

ISO/IEC 17025:2005
ISO/IEC 17025:2005

บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หมายเลขทะเบียน 1241/56

ตรวจ DNA คืออะไร

การตรวจ DNA เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งเป็นวิธีที่ชัดเจนและแม่นยำที่สุด เพื่อระบุความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพราะทุกคนจะมีสารพันธุกรรมของตัวเองซึ่งก็คือ ดีเอ็นเอ นั่นเอง โดยแท้จริงแล้ว มนุษย์ทุกคนจะมี DNA ที่ได้รับสืบทอดมาจากพ่อแม่ ซึ่งดีเอ็นเอจะไม่เหมือนกันเลย แม้กระทั้งพี่น้องท้องเดียวกันยกเว้นฝาแฝดแท้ที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันเท่านั้น และเนื่องจากข้อเท็จจริงนี้ จึงระบุได้ว่าการทดสอบดีเอ็นเอเป็นวิธีที่สามารถสรุปความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างบุคคลได้ ดังนั้นการตรวจดีเอ็นเอจึงเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในการพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว

การตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดา ผู้ที่เป็นมารดาจำเป็นต้องเข้าร่วมทดสอบด้วยหรือไม่

สำหรับการตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความเป็นบิดานั้น เป็นการทดสอบเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและบุตร ซึ่งมารดาไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมทดสอบก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในการทดสอบนี้ถ้ามีตัวอย่างของมารดามาร่วมทดสอบด้วย ก็จะทำให้ผลการตรวจมีความแม่นยำสูงมากขึ้น

การทดสอบดีเอ็นเอทำได้อย่างไร

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของบริษัท (DTL) จะเก็บตัวอย่างเซลล์กระพุ้งแก้ม(หรือตัวอย่างอื่นๆ)ของผู้ที่ต้องการทดสอบ โดยการเก็บตัวอย่างจากเซลล์กระพุ้งแก้มนั้นจะทำโดยนำก้านพลาสติกปลายพันสำลี (swab) ที่มีความสะอาดสูงและปลอดเชื้อไปถูขึ้น-ลง และหมุนเบาๆบริเวณกระพุ้งแก้มด้านในช่องปาก นานประมาณ 20 วินาที วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและไม่เจ็บปวด เพราะจะคล้ายๆกับการแปรงฟัน

กระบวนการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอใช้เวลานานเท่าใด

ทางบริษัท (DTL) จะรายงายผลการทดสอบให้แก่ท่านภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับตัวอย่างครบแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจะนำตัวอย่างเซลล์กระพุ้งแก้มหรือตัวอย่างอื่นๆที่จะใช้ทดสอบเข้าสู่ห้องปฏิบัติการของบริษัทโดยตรง

เด็กอายุเท่าไหร่จึงจะสามารถตรวจดีเอ็นเอได้

เด็กสามารถตรวจดีเอ็นเอได้ทันทีตั้งแต่แรกเกิด โดยเก็บตัวอย่างจากเซลล์กระพุ้งแก้มภายในช่องปาก ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่าย รวดเร็วและไม่เจ็บปวด

ผลการตรวจดีเอ็นเอมีความถูกต้องแม่นยำมากน้อยเพียงใด

การตรวจดีเอ็นเอเป็นการตรวจเพื่อแสดงความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างบุคคล ดังนั้น หากบุคคลที่เข้าร่วมทดสอบไม่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือด ค่าความแม่นยำของผลการทดสอบสามารถยืนยันได้ 100% ซึ่งหมายความว่าไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอน แต่หากบุคคลที่เข้าร่วมการทดสอบมีความสัมพันธ์กันทางสายเลือด ผลการทดสอบจะแสดงค่าความความเชื่อมั่นที่ 99.999% หมายถึงว่ามีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดอย่างแน่นอน

ตรวจดีเอ็นเอ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผลการตรวจที่ถูกต้องและแม่นยำ ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำหลายแห่งให้เป็นผู้วิเคราะห์ DNA ของลูกค้าโรงพยาบาล

ที่อยู่

บริษัท ดีเอ็นเอ เทสติ้ง แล็บบอราทอรี่ จำกัด
559/54 บ้านกลางเมือง รัชดา36 ซอยเสือใหญ่อุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์
: 08.30 – 17.30
เรามีบริการเก็บตัวอย่างเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อ

02 140 0364
084 710 1959
098 556 9644

วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
084 710 1959
098 556 9644

Fax: 02 1400365
email: support@dnathailand.com

โซนภาคตะวันออก ติดต่อที่

คลินิกสมศักดิ์การแพทย์

(ใกล้โรงรับจำนำพรทวี)
84-86 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ติดต่อ โทร 038-313725
คุณจันทนา โทร 0871367450

เวลาทำการ
จันทร์ – ศุกร์ 17:00 – 20:00 น.
เสาร์ 9:00 – 12:00 น.
หยุด วันพุธ และวันอาทิตย์

 

ภาคเหนือตอนล่าง ติดต่อ

คลินิกเทคนิคการแพทย์
ไบโอแล็บ พิษณุโลก

ถัดจากห้างนาฬิกาฟ้าไทย (ก่อนถึงวงเวียนหอนาฬิกา)
ติดต่อ โทร 055-252186, 055-248441, 086-9315590

เวลาทำการ
เวลาทำการ 7:00 – 20:30 น. ทุกวัน

จำนวนผู้เข้าชม